Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kan thứ hai, ngày 15/3/2021