Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 15/5/2023