Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 16/5/2022