Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 17/6/2024