Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 18/01/2021