Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 22/2/2021