Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 23/5/2022