Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 26/4/2021