Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 27/12/2021