Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 28/11/2022