Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 29/11/2021