Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 29/5/2023