Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 31/5/2021