Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 01/1/2021