Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 01/12/2023