Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 02/7/2021