Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 03/6/2022