Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 04/11/2022