Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 06/5/2022