Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 07/01/2022