Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 09/6/2023