Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 10/6/2022