Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 14/6/2024