Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 15/01/2021