Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 15/10/2021