Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 16/4/2021