Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 17/3/2023