Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 18/11/2022