Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 20/10/2023