Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 21/01/2022