Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 22/01/2021