Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 23/7/2021