Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 26/5/2023