Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 28/6/2024