Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 30/7/2021