Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 31/12/2021