Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 31/3/2023