Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 01/3/2023