Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 03/2/2021