Chương trình truyền thanh thành phố bắc Kạn thứ tư, ngày 07/4/2021