Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 07/6/2023