Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 10/7/2024