Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 12/6/2024