Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 13/9/2023