Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 14/9/2022