Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 15/11/23