Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 17/11/2021