Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 18/5/2022