Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 20/9/2023