Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kan thứ tư, ngày 21/4/2021